Zásady ochrany osobních údajů pronájmů tiskáren | DAMEDIS

Zásady ochrany osobních údajů pronajmy.damedis.cz

Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a podle směrnice EU 2016/679 ze dne 27.4.2016.

Pro získání informací o vašich osobních údajích, účelech a stranách, s nimiž jsou údaje sdíleny, kontaktujte vlastníka:

DAMEDIS, s. r. o.

sídlem Brno, Křenová 89/19, PSČ 602 00, Česká republika

IČ: 269 31 664, DIČ: CZ26931664

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46416

Odpovědný vedoucí: Ing. Aleš Brůžek

Telefonní kontakt (zákaznická linka): +420 544 527 001
E-mailový kontakt: damedis@damedis.cz

Typy shromážděných dat

Vlastník neposkytuje seznam sbíraných typů osobních údajů.

Osobní údaje může uživatel sbírat automaticky při používání této aplikace.

Jakékoliv použití cookies – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto aplikací slouží k identifikaci uživatelů a zapamatování si jejich preferencí, a to výhradně za účelem poskytování služby požadované společností.

Neposkytnutí některých osobních údajů může znemožnit, aby tato aplikace poskytovala své služby.

Uživatelé jsou odpovědni za jakékoliv osobní data třetích stran, která byla získána, zveřejněna nebo sdílena prostřednictvím této žádosti, a potvrzují, že mají souhlas třetí strany s poskytnutím údajů majiteli.

Uživatel se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Režim a místo zpracování dat

Správce údajů řádně zpracovává data uživatelů a přijme vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, vyzrazení, změně nebo neoprávněnému zničení dat.

Zpracování dat se provádí pomocí počítačů a / nebo nástrojů s podporou IT, a to v souladu s organizačními postupy a režimy, které přesně odpovídají uvedeným účelům.

Kromě Data Controlleru mohou být data v některých případech přístupná určitým osobám, které jsou odpovědné za provoz stránek (administrace, prodej, marketing, právní služby, správa systému) nebo třetím stranám (poskytovatelé technických služeb, poskytovatelé poštovních služeb, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury).
Retenční čas

Data jsou uchovávána po dobu nezbytnou pro poskytnutí služby požadované uživatelem nebo jsou uvedena na základě účelu uvedeného v tomto dokumentu a uživatel může kdykoliv požádat o jejich pozastavení nebo odstranění.

Oprávnění na Facebooku, která tato aplikace vyžaduje

Tato aplikace může požádat o určitá oprávnění na Facebooku, která jí umožní provádět akce s uživatelským účtem uživatele Facebook a načíst z něj informace včetně osobních údajů.

Požadovaná oprávnění jsou následující:

Základní informace

Ve výchozím nastavení se jedná o určitá data uživatele, jako je ID, jméno, obrázek, pohlaví a jejich národní prostředí. K dispozici jsou také určitá připojení uživatele, například “přátelé”. Pokud uživatel zpřístupní více svých dat, bude k dispozici více informací.

Další informace o shromažďování a zpracování dat

Osobní údaje uživatele mohou být používány pro právní účely kontrolorem údajů, Soudním dvorem nebo ve fázích vedoucích k možným právním úkonům vyplývajícím z nesprávného použití této aplikace nebo souvisejících služeb.

Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že správce údajů může být požádán o poskytnutí osobních údajů na žádost orgánů veřejné moci.

Další informace o osobních údajích uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato žádost poskytnout uživateli na vyžádání další kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato aplikace a veškeré služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (systémovými protokoly), nebo pro tento účel použít jiná osobní data (například adresu IP).

Práva uživatelů

Uživatelé mají právo kdykoliv vědět, zda byly jejich osobní údaje uloženy, a mohou se obrátit na správce údajů, aby se dozvěděli o jejich obsahu a původu, aby ověřili jejich správnost nebo požádali o jejich doplnění, zrušení, aktualizaci nebo opravu. Tato aplikace nepodporuje požadavky „Do Not Track“.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto zásady ochrany osobních údajů oznámením svým uživatelům na této stránce. Důrazně doporučujeme tuto stránku často kontrolovat s odkazem na datum poslední změny uvedené dole. Pokud uživatel vznese námitky vůči jakýmkoliv změnám zásad, musí uživatel přestat tuto aplikaci používat a může požádat správce údajů o odebrání osobních údajů. Pokud není stanoveno jinak, pak platné zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje, které má správce údajů o uživatelích.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány.

Prodávající prohlašuje, že má zajištěn systém ochrany osobních dat subjektů dle směrnice EU 2016/679 ze dne 27.4.2016.